ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2558

ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>คลิก
ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>คลิก
ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>ลิก
ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>ลิก

ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 1ุ6 กุมภาพันธ์ 2558  นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง  พร้อมด้วยพัฒนากรประจำตำบล นางสาวภาลิสรา  มะปราง เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านปราสาทเยอใต้ >>>คลิก

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558  นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง  พร้อมด้วยพัฒนากรประจำตำบล นางสาวภาลิสรา  มะปราง เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านปราสาทเยอใต้ >>>คลิก

วันที่ 11-13  กุมภาพันธ์ 2558  นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  เข้าร่วมอบรมการพัฒนา OTOp ระดับ 3-5 ดาว >>>คลิก


วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2558 นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้
นางสาวปภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  เข้าร่วมอบรม ทรัพย์สินทางปัญญา  คลิก>>>

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๔๖ ปีโครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน  ณ บ้านปราสาทเยอ  ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึคลิก >>>

23 มกราคม 2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนไพรบึง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไพรบึง เพื่อติดตามส่งเสริมการดำเนินงานกองทุน คลิก >>>วันที่ 27 มกราคม 2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์ ศรีปัตเนตร เข้าร่วมประชุม การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำ องค์กร เครือข่าย ตามกระบวนงานมาตรฐานชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ คลิก >>>วันที่ ๔ กุมภาพันธ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ คลิก >>>

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี คลิก >>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2558

วันที่  13  มกราคม  2558  >>>  นายชัยยงค์   เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมตามโครงการ “สตรีไทย หัวใจปรองดอง” ณ  หอประชุมอำเภอไพรบึง คลิก>>>
เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2557 >>> นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอไพรบึง  เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่ม  คลิก>>>
เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2557>>>  นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง และทีมงาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง  คลิก>>>
เมื่อวันที่  5  มกราคม  2558 >>>  นางสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่ง ม.2 ต.สำโรงพลัน  ณ  ศาลาประชาคมบ้านโป่ง  คลิก>>>
เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2557 >> นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติมอบป้ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้าน ในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  คลิก>>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข้อมูล จปฐ. ปี 2558

ระบบการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2557

15  ธันวาคม  2557 :  นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอไพรบึง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ บ้านปุดเนียม ม.7  ต.สำโรงพลัน         คลิกภาพข่าว>>>

นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กสพอ.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอำเภอไพรบึง  คลิกภาพข่าว>>>

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินการฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปราสาทเยอ ณ ศาลาวัดบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  คลิกภาพข่าว>>>

14 ธันวาคม 2557 นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพฺิธีเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนทั่วไทย เทิดพระเกียรติ คืนความสุขให้ประชาชน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึง  คลิกภาพข่าว>>

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในพื้นที่เทศบาลตำบลไพรบึง จำนวน 11 ชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง คลิกภาพข่าว

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป ณ ศาลาประชาคมบ้านตาตุม ม.17 ต.สำโรงพลัน คลิกภาพข่าว>>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

วันที่  5  พฤศจิกายน  2557  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาชุมชน จัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)  ณ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ    คลิก>>>

วันที่  31  ตุลาคม  2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ  โรงแรมลำดวนทอง  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   คลิก>>>

วันที่  30  ตุลาคม  2557  นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี ณ  วัดปราสาทเยอเหนือ    คลิก>>>

วันที่  29  ตุลาคม  2557  นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ให้แก่  นายสิทธิ์  บุญตา ณ บ้านหนองหิน ม.4  ตำบลดินแดง  คลิก>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2557

วันที่ 15 ตุลาคม  2557 : พัฒนาการอำเภอไพรบึง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชน ตำบลไพรบึง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง  คลิกภาพข่าว>>
วันที่  12  ตุลาคม  2557  :  นายสนิท  ขาวสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ประจำปี  2557  ณ  วัดสิเรียมพุทธาราม  คลิกภาพข่าว>>
วันที่  10  ตุลาคม  2557  :  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรม ฯ ณ วัดป่าโนนทราย และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ  คลิกภาพข่าว>>
วันที่  29-30 กันยายน 2557 :  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปราสาทเยอ จัดการฝึกอบรมตามโครงการสื่อสารระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลานฯ  ณ รพ.สต.ปราสาทเยอ   คลิกภาพข่าว>>>
วันที่  29  กันยายน  2557  :  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไพรบึง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คกส.ต./คกสจ.                      ณ โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ   คลิกอ่านข่าว>>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2558

วันที่  19 มีนาคม 2558  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง จัดกิจกรรมคลินิกแก้จน
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ร่วมมอบวัสดุฯ
ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง   ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  18 มีนาคม 2558  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง จัดกิจกรรมเวทีบูรณาการ
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ร่วมมอบวัสดุฯ
ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง   ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  13 มีนาคม  2558  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง จัดกิจกรรม5ส.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง   ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  12 มีนาคม  2558  นางสาวสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง
เข้าร่วมงาน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่   ประจำเดือน มีนาคม ณ บ้านไม้แก่น ตำบลสำโรงพลัน
ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  12 มีนาคม  2558  นางสาวรจนา  ทัพศรี พร้อมด้วย นางสาวภาลิสรา มะปราง  พัฒนากร
เข้าร่วมงาน ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหนองสำราญ  ตำบลโนนปูน
ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  11 มีนาคม  2558  นางสาวสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง
พร้อมด้วย นางสาวภาลิสรา  มะปราง พัฒนากร  เข้าร่วมประชุมต้นกล้าพันธุ์ดี ศรีสะเกษ
ณ โรงแรมศรีลำดวน
ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  5 มีนาคม  2558  นางสาวสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง
พร้อมด้วย นางสาวภาลิสรา  มะปราง พัฒนากร  เข้าร่วมงาน ยกฉัตรพระประธานวัดสีเรียมพุทธาราม
ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 3 มีนาคม 2558  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ประชุมประจำเดือน
ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment