ผู้เข้าชมเว็ปไซค์wordpress tracking widget

Counter Pages

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

เล่าขานงาน พช.ไพรบึง เดือน มีนาคม 2557

นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง     ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น  กำันัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมรับมอบไฟพระฤกษ์ ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่  ๓๐  ศรีสะเกษเกมส์       ระหว่างเขตรอยต่อระหว่าง อ.พยุห์-อ.ไพรบึงตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง  เมื่อวันที่         ๔  มีนาคม  ๒๕๕๗                                            คลิกเพื่ออ่าน>>>

นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในการจัดงานวันสตรีสากล อำเภอไพรบึง ประจำปี 2557  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึง เมื่อวันที่  6 มีนาคม  2557 ซึ่งมีการมอบประกาศเกียรติแก่สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีการจับสลากรางวัลแก่ผู้โชคดี การรำวงย้อนยุค การแสดงผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอไพรบึง คลิกเพื่ออ่าน>>>

นายชัยยงค์   เมธาสุรวิทย์   นายอำเภอไพรบึง   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ “วัยรุ่นท้องดีหรือไม่ หากก่อนวัยอันควร” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลไพรบึง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  คณะอาจารย์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เจ้าหน้าที่้โรงพยาบาลอำเภอไพรบึง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีนักเรียนจำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่  7  มีนาคม  2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม     คลิกเพื่ออ่าน>>>

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์ ศรีปัตเนตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการและแกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านตาตุม หมู่ที่  17  ตำบลสำโรงพลัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ดีเด่น ประจำปี 2557  ณ ศาลาประชาคมบ้านตาตุม หมู่ที่ 17 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2557            คลิกเพื่ออ่าน >>>

นายเสน่ห์ พรหมโคตร พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการเิปิดการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศอำเภอ และการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2557 เพื่อติดตามให้การสนับสนุน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2557  ณ  ห้องเล่าขานงานพัฒนาชุมชนศรีสะเกษ  ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้ิน  2
คลิกเพื่ออ่าน>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน  2557

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment