ข้อมูล จปฐ. ปี 2558

ระบบการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2557

15  ธันวาคม  2557 :  นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอไพรบึง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ บ้านปุดเนียม ม.7  ต.สำโรงพลัน         คลิกภาพข่าว>>>

นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กสพอ.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอำเภอไพรบึง  คลิกภาพข่าว>>>

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินการฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปราสาทเยอ ณ ศาลาวัดบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  คลิกภาพข่าว>>>

14 ธันวาคม 2557 นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพฺิธีเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนทั่วไทย เทิดพระเกียรติ คืนความสุขให้ประชาชน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึง  คลิกภาพข่าว>>

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในพื้นที่เทศบาลตำบลไพรบึง จำนวน 11 ชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง คลิกภาพข่าว

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป ณ ศาลาประชาคมบ้านตาตุม ม.17 ต.สำโรงพลัน คลิกภาพข่าว>>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

วันที่  5  พฤศจิกายน  2557  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาชุมชน จัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)  ณ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ    คลิก>>>

วันที่  31  ตุลาคม  2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ  โรงแรมลำดวนทอง  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   คลิก>>>

วันที่  30  ตุลาคม  2557  นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี ณ  วัดปราสาทเยอเหนือ    คลิก>>>

วันที่  29  ตุลาคม  2557  นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ให้แก่  นายสิทธิ์  บุญตา ณ บ้านหนองหิน ม.4  ตำบลดินแดง  คลิก>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2557

วันที่ 15 ตุลาคม  2557 : พัฒนาการอำเภอไพรบึง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชน ตำบลไพรบึง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง  คลิกภาพข่าว>>
วันที่  12  ตุลาคม  2557  :  นายสนิท  ขาวสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ประจำปี  2557  ณ  วัดสิเรียมพุทธาราม  คลิกภาพข่าว>>
วันที่  10  ตุลาคม  2557  :  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรม ฯ ณ วัดป่าโนนทราย และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ  คลิกภาพข่าว>>
วันที่  29-30 กันยายน 2557 :  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปราสาทเยอ จัดการฝึกอบรมตามโครงการสื่อสารระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลานฯ  ณ รพ.สต.ปราสาทเยอ   คลิกภาพข่าว>>>
วันที่  29  กันยายน  2557  :  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไพรบึง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คกส.ต./คกสจ.                      ณ โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ   คลิกอ่านข่าว>>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2557

นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอไพรบึง   มอบหมายให้  นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนละ 1 คน ซึ่งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2547-2555  จำนวน 7  คน  เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มตราสัญลักษณ์  กองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิม          พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5  เมื่อวันที่  19  กันยายน 2557

นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอไพรบึง  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ ชาวประชาเป็นสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการต่างๆองค์กรทางศาสนา ร่วมกันสร้างหมู่บ้านศีล 5 และชี้แจง ทำความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
ณ  ห้องประชุมอำเภอไพรบึง (ชั้น 2)
เมื่อวันที่  16  กันยายน  2557
นายทวี  ดำรงเลิศบวร  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในการประชุมตามโครงการกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ศักยภาพชุมชนด้วยระบบ มชช. ประจำปี 2557 ครั้งที่  2 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง มอบหมายให้  นางประภัสราภรณ์   ศรีปัตเนตร   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายสุวรรณ  บุญมา ผู้ใหญ่บ้านกันตรวจ ม.1 ตโนนปูน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุมเล่าขานงานพัฒนาชุมชนศรีสะเกษ  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2557

นายประทีป  กีรติเรขา  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557  ในวันประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ซึ่งอำเภอไพรบึง มีร้านค้าชุมชนบ้านตาตุม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยได้เข้าร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้   ณ  ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2557

อำเภอไพรบึง  มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง จัดเวทีประชาคมเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ IPA ปี 2557 โครงการศูนย์ฮ่วมแฮง ส่างแปงซุมซน (หมู่บ้านสานฝัน สร้างพลังสามัคคี)  โดยดำเนินการ ณ ศาลาประชาคม   บ้านทุ่ม  หมู่ที่  11  ตำบลไพรบึง  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแกนนำ ประชาชน ในหมู่บ้านเข้าร่วมจัดเวทีอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557

อำเภอไพรบึง  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ร่วมส่วนราชการ คณะครู แกนนำหมู่บ้าน ประชาชน และ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ม  ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “หมู่บ้านสานฝัน สร้างพลังสามัคคี” โดยมีการทำบุญตักบาตร  การปลูกต้นไม้ การปล่อยพันธ์ุปลา การต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน  เพื่อสร้างความสามัคคีแก่คนในชุมชน เมื่อวันที่  6  เดือน  สิงหาคม  2557  ณ บ้านทุ่ม หมู่ที่ 11 ตำบลไพรบึง

นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอไพรบึง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ประมาณ 200 คน   ร่วมกันทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ  ณ  วัดสิเรียมพุทธาราม (วัดบ้านสังกัน) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ร่วมสมทบทุนถวายผ้าป่าในครั้งนี้  จำนวน  500  บาท
เมื่อวันที่  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2557

อำเภอไพรบึง  มอบหมายให้ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง  และแกนนำหมู่บ้านทุ่ม นำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ IPA ประจำปี  2557 ศูนย์ฮ่วมแฮง ส่างแปง  ซุมซน (หมู่บ้านสานฝัน  สร้างพลังสามัคคี) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กระบวนการทำงานกับอำเภอต่างๆ และนำเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอำเภอที่มีผลงานดีเด่น เข้าประกวดในระดับเขตต่อไป  ณ  ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่  8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง     มอบหมายให้  นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาพัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ มอบหมายภารกิจในบทบาทหน้าที่ของ     ผู้นำ อช. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และจัดทำแผน-ผล การปฏิบัติงานรายไตรมาส  ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง          เมื่อวันที่  4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2557

อำเภอไพรบึง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง มอบหมายให้  นางสาวรจนา  ทัพศรี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการจัดทำแผนชุมชน การบูรณาการแผนชุมชน การประเมินมาตรฐานแผนชุมชน” แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)   ในพื้นที่อำเภอไพรบึง  จำนวน   80  หมู่บ้าน   ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง  เมื่อวันที่  14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2557

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2557  อำเภอไพรบึง  โดยท่านนายอำเภอไพรบึง ได้มอบหมายให้ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงแกนนำในหมู่บ้าน ดำเนินการก่อสร้างและมอบห้องน้ำ ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ปี 2556  คือ นายสิทธิ์  บุญตา  ราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมียอดเงินบริจาคในการก่อสร้าง จำนวน 13,000  บาท

นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำในหมู่บ้าน ร่วมออกหน่วยบริการตาม “โครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” ประจำเดือน  กรกฎาคม  2557  ซึ่ง นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง  ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการด้านคลีนิคกองทุุนหมู่บ้าน การรับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ ในครั้งนี้ด้วย  ณ  ศาลาประชาคมบ้านหนองยาว หมู่ที่ 9  ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  อ่านต่อ>>>
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง นำโดย นางสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ แกนนำหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านทุ่ม  หมู่ที่  11  ตำบลไพรบึง  ถวายเทียนพรรษา และเครื่องสังฆทาน ปัจจัย เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557  แก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ ณ  ศาลาวัดบ้านทุ่ม  หมู่ที่  11  ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2557  อ่านต่อ>>>

นายสนิท  ขาวสะอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ  วัดสิเรียมพุทธาราม  โดยมีนายอำเภอไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ ร่วมทำบุญในครั้งนี้  พร้อมถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์  ณ  วัดสิเรียมพุทธาราม (วัดบ้านสังกัน)  หมู่ที่ 9  ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2557    อ่านต่อ>>>
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง นำโดย นางสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง และนางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านตาตุม เพื่อชี้แจง ซักซ้อม ทำความเข้าใจในการนำเสนอผลการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการชุมชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตาม”โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายฯ” รอบที่ 2 ณ  ศาลาประชาคมบ้านตาตุม หมู่ที่ 17  ตำบลสำโรงพลัน  เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม  2557  อ่านต่อ>>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มิถุนายน 2557

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง   มอบหมายให้      นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร นักวิชาการพัฒนาชุม      ชนชนชำนาญการ  ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงตามโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  ประชาชนในชนบท   ตำบลไพรบึง   ปี 2557                      ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง               เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2557
ภาพข่าว>>>

นางสมศรี ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง และ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสำโรงพลัน จัดประชุม      เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    ในชนบท ปี  2557  ตำบลสำโรงพลัน ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำโรงพลัน   โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงพลัน และเจ้าหน้าที่ขอเทศบาลตำบลสำโรงพลัน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย                                เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557
ภาพข่าว>>>

นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง และ          เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความ      เข้าใจแก่แกนนำในหมู่บ้าน ผู้นำ อช. เครือข่าย ศอช.ต.สำโรงพลัน เพื่อซักซ้อมเตรียมการในการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557  ณ  ศาลาประชาคมบ้านตาตุม  ม.17  ต.สำโรงพลัน   เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2557                      ภาพข่าว>>>

นางสมศรี   ดวงแสงพัฒนาการอำเภอไพรบึง จัดประชุม    ชี้แจงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำในเดือน มิถุนายน  2557  เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว       ถูกต้อง และ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง
เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2557
ภาพข่าว >>>

คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และผู้นำเครือข่ายองค์กรชุมชนดีเด่น  ปี 2557  ได้ออกมาดำเนินการประเมินและพิจารณา        คัดเลือกตามโครงการดังกล่าว ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ต.สำโรงพลันเป็นอย่างดี  ณ ศาลาประชาคมบ้านตาตุม  หมู่ที่  17     ตำบลสำโรงพลัน   เมื่อวันที่  10  มิถุนายน 2557
ภาพข่าว>>>

นางสมศรี   ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง และทีมปฏิบัติการตำบล (ทีมเคาะประตูบ้าน) ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ข้อมูล จปฐ.ปี 2556 ณ  พื่้นที่ตำบลสำโรงพลัน ม.3,ม.7,ม.9  ซึ่งในโอกาสนี้ได้มอบต้นมะนาว และเมล็ดพันธ์ผัก ให้แก่ครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย  เมื่อวันที่  3  มิถุนายน 2557   ภาพข่าว >>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ผู้เข้าชมเว็ปไซค์wordpress tracking widget

Counter Pages

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment