ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2557  อำเภอไพรบึง  โดยท่านนายอำเภอไพรบึง ได้มอบหมายให้ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงแกนนำในหมู่บ้าน ดำเนินการก่อสร้างและมอบห้องน้ำ ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ปี 2556  คือ นายสิทธิ์  บุญตา  ราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมียอดเงินบริจาคในการก่อสร้าง จำนวน 13,000  บาท

นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำในหมู่บ้าน ร่วมออกหน่วยบริการตาม “โครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” ประจำเดือน  กรกฎาคม  2557  ซึ่ง นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง  ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการด้านคลีนิคกองทุุนหมู่บ้าน การรับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ ในครั้งนี้ด้วย  ณ  ศาลาประชาคมบ้านหนองยาว หมู่ที่ 9  ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  อ่านต่อ>>>
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง นำโดย นางสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ แกนนำหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านทุ่ม  หมู่ที่  11  ตำบลไพรบึง  ถวายเทียนพรรษา และเครื่องสังฆทาน ปัจจัย เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557  แก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ ณ  ศาลาวัดบ้านทุ่ม  หมู่ที่  11  ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2557  อ่านต่อ>>>

นายสนิท  ขาวสะอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ  วัดสิเรียมพุทธาราม  โดยมีนายอำเภอไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ ร่วมทำบุญในครั้งนี้  พร้อมถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์  ณ  วัดสิเรียมพุทธาราม (วัดบ้านสังกัน)  หมู่ที่ 9  ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2557    อ่านต่อ>>>
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง นำโดย นางสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง และนางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านตาตุม เพื่อชี้แจง ซักซ้อม ทำความเข้าใจในการนำเสนอผลการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการชุมชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตาม”โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายฯ” รอบที่ 2 ณ  ศาลาประชาคมบ้านตาตุม หมู่ที่ 17  ตำบลสำโรงพลัน  เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม  2557  อ่านต่อ>>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มิถุนายน 2557

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง   มอบหมายให้      นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร นักวิชาการพัฒนาชุม      ชนชนชำนาญการ  ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงตามโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  ประชาชนในชนบท   ตำบลไพรบึง   ปี 2557                      ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง               เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2557
ภาพข่าว>>>

นางสมศรี ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง และ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสำโรงพลัน จัดประชุม      เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    ในชนบท ปี  2557  ตำบลสำโรงพลัน ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำโรงพลัน   โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงพลัน และเจ้าหน้าที่ขอเทศบาลตำบลสำโรงพลัน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย                                เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557
ภาพข่าว>>>

นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง และ          เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความ      เข้าใจแก่แกนนำในหมู่บ้าน ผู้นำ อช. เครือข่าย ศอช.ต.สำโรงพลัน เพื่อซักซ้อมเตรียมการในการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557  ณ  ศาลาประชาคมบ้านตาตุม  ม.17  ต.สำโรงพลัน   เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2557                      ภาพข่าว>>>

นางสมศรี   ดวงแสงพัฒนาการอำเภอไพรบึง จัดประชุม    ชี้แจงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำในเดือน มิถุนายน  2557  เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว       ถูกต้อง และ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง
เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2557
ภาพข่าว >>>

คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และผู้นำเครือข่ายองค์กรชุมชนดีเด่น  ปี 2557  ได้ออกมาดำเนินการประเมินและพิจารณา        คัดเลือกตามโครงการดังกล่าว ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ต.สำโรงพลันเป็นอย่างดี  ณ ศาลาประชาคมบ้านตาตุม  หมู่ที่  17     ตำบลสำโรงพลัน   เมื่อวันที่  10  มิถุนายน 2557
ภาพข่าว>>>

นางสมศรี   ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง และทีมปฏิบัติการตำบล (ทีมเคาะประตูบ้าน) ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ข้อมูล จปฐ.ปี 2556 ณ  พื่้นที่ตำบลสำโรงพลัน ม.3,ม.7,ม.9  ซึ่งในโอกาสนี้ได้มอบต้นมะนาว และเมล็ดพันธ์ผัก ให้แก่ครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย  เมื่อวันที่  3  มิถุนายน 2557   ภาพข่าว >>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ผู้เข้าชมเว็ปไซค์wordpress tracking widget

Counter Pages

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment